سوال تستی فارسی

سوال

اسرار التوحید کتابی است در شرح حال ……. که در قرن …… به دست …… نوشته شده است.

الف) حبله رودی ، یازده ، ابوالسعید ابوالخیر

ب) جنید بغدادی ، سوم، محمد منور

ج) ابوسعید ابوالخیر، یازده ، محمد منور

د) ابوسعید ، سوم ، محمد منور

0
sanaahangar 3 ماه 0 پاسخ ها 106 دیده شده کاربر -1

ارسال یک پاسخ