سوال
سلام یه سوال مقدار مقاومت نورتن مدار بالا چند می شود؟ یکی ۱۷ اهم یکی ۲۴ اهم و دیگری مقدارش ۹ اهمست
0
3 ماه 0 پاسخ ها 79 دیده شده کاربر